Szkolenie pracowników o wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie azbestu

Program szkolenia teoretycznego pracowników o wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie azbestu

1.  Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem

- Omówienie dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2003 r.
- przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących: -    
  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
  środowisku pracy
- przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest

(...)

więcej informacji >> kliknij "Czytaj więcej"

 


Program szkolenia teoretycznego pracowników o wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie azbestu

1.  Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem
- Omówienie dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2003 r.
- przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących: -    
  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
  środowisku pracy
- przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest

2. Właściwości azbestu

3. Typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest
- budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych)  
- przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek)
- identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest
-metody identyfikacji

4. Wpływ azbestu na zdrowie
- sposoby przenikania azbestu do organizmu
- choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu
- wpływ azbestu na stan zdrowia

5. Bezpieczeństwo pracy                                                                                                                                
- planowanie robót ( rozmieszenie urządzeń, planowanie najkrótszej bezpiecznej drogi     
  przenoszenia odpadów do szczelnego kontenera )
- przygotowanie miejsca robót przed wyodrębnieniem strefy izolowanej
- utrzymanie porządku w strefie pracy
- techniki ograniczania pylenia
- oczyszczanie strefy robót, śluz i urządzeń higieny osobistej
- skuteczna komunikacja
- procedury czyszczenia i demontażu osłony

6.  Sprzęt chroniący drogi oddechowe
-  rodzaje sprzętu ochronnego dróg oddechowych, ich zalety i ograniczenia
-  czynniki mogące wpłynąć na dopasowanie do twarzy jak sprawdzać, testować i używać     
    maski
- konserwacja i czyszczenie sprzętu ochronnego dróg oddechowych
- procedury w sytuacjach awarii zasilania lub dopływu powietrza do maski podczas pracy

7. Procedury oczyszczania pracowników
- korzystanie ze śluz, wejście/wyjście ze strefy prac do urządzeń oczyszczania
- wymiana sprzętu ochrony osobistej, korzystanie z pryszniców, pozostawianie ubrań w     
  strefie pracy
- utrzymywanie porządku w komorach oczyszczania
- procedury oczyszczania w sytuacji awaryjnej i ewakuacji

8.  Procedury w sytuacjach awaryjnych
- udzielanie pomocy w przypadku zranienia lub zachorowania w strefie prac
- ewakuacja w sytuacji awaryjnej
-awarie zasilania lub sprzętu
-przerwa w dopływie wody do urządzeń sanitarnych

9. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu

10. Usuwanie odpadów
- procedury pakowania odpadów
- szczelne zamknięcie (np. pakowanie w torby lub zawijanie)
- znakowanie
- ewidencja transportu odpadów na miejsce składowania

11. Zasady pomiaru zawartości pyłu azbestowego w powietrzu , test czystości terenu

12.  Profilaktyka zdrowotna
-  wymogi dotyczące badań
-  cel i znaczenie badania
-   informacje i zalecenia, które pracownik może otrzymać po badaniu medycznymProgram szkolenia praktycznego pracowników o wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie azbestu

1. Zapoznanie się z próbkami materiałów zawierających azbest

2. Procedury higieny  Zakładania i zdejmowania   sprzętu ochrony indywidualnej . Dobór i dopasowanie do twarzy sprzętu ochrony dróg oddechowych.  

3 . Zabezpieczenie miejsca pracy
- konstruowanie osłony,  Śluzy wejściowej, śluzy do odpadów
- zabezpieczenie podłogi i newralgicznych punktów
- izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami ostrzegawczymi

4. Pobieranie próbki powietrza w celu pomiaru zawartości pyłu azbestowego

5.  Usuwania odpadów
 - metody usuwania azbestu przy minimalnym pyleniu (demontaż na mokro, natychmiastowe    
   pakowanie)
 - zasady pakowania i transportu odpadów zawierających azbest, z uwzględnieniem ochrony  
    środowiska pracy i środowiska naturalnego przed pylami azbestu                                                                                                                                  
 - znakowanie wyrobów i innych materiałów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                            
 - transport ze strefy przez śluzy do zabezpieczonego miejsca składowania

6. Oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających    
    azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy
     lub środowiska naturalnego

7. Właściwe stosowanie i konserwacja urządzeń wykorzystywanych przy usuwaniu azbestu
  

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION